Skip to main content

Χαιρετισμὸς κατὰ τὰ ἐγκαίνια τοῦ ΤΕΙ στὴν Ναύπακτο

Μητροπολίτου Ναυπάκτου & Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου

Αἰσθάνομαι ἰδιαίτερη χαρὰ διότι μὲ τὴν ἀκολουθία τοῦ ἁγιασμοῦ πραγματοποιήθηκε σήμερα στὴν Πόλη μας ἡ ἐπίσημη ἔναρξη τοῦ Παραρτήματος ΤΕΙ μὲ θέμα τὰ τηλεπικοινωνιακὰ συστήματα καὶ δίκτυα.

Πραγματοποιήθηκε ἕνα ὅραμα πολλῶν Ναυπακτίων νὰ λειτουργήση στὴν Πόλη μας ἕνα ἀνώτατο ἐκπαιδευτικὸ Ἵδρυμα καὶ μάλιστα ἔχουμε τὴν χαρὰ νὰ ἀσχολῆται μὲ ἕνα σύγχρονο ἀντικείμενο ποὺ ἔχει σχέση μὲ τὴν τεχνολογία ποὺ ἔχει μέλλον, ἀφοῦ εἶναι Τμῆμα Τηλεπικοινωνιακῶν Συστημάτων καὶ Δικτύων.

Τὸ ὅραμα αὐτὸ ὑπῆρχε στὴν σκέψη πολλῶν Ναυπακτίων, τὸ καλλιεργοῦσαν πολλοὶ καὶ κυρίως ἡ Ἑταιρεία Ναυακτιακῶν Μελετῶν, τὸ ἀγκαλιάσαμε ὅλοι μας καὶ θέλαμε τὴν πραγματοποίησή του. Ἔγινε καὶ σχετικὴ Ἡμερίδα γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸν μὲ σημαντικὰ ἀποτελέσματα. Μὲ ἀπόφαση τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου εἶχα τὴν τιμὴ νὰ εἶμαι Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν ἐντατικοποίηση τῶν ἐνεργειῶν μας, προκειμένου ἡ Ναύπακτος νὰ ἐπιτύχη αὐτὸν τὸν στόχο. Ὡς Ἐπιτροπὴ κάναμε παρεμβάσεις, γράψαμε κείμενα, πιέσαμε καταστάσεις καὶ γενικὰ προβήκαμε σὲ κάθε ἐνέργεια γιὰ νὰ ἐπιτύχουμε τὸν στόχο μας.

Στὸ τελικὸ στάδιο βοήθησε ἀποτελεσματικὰ ὁ τότε Ὑπουργὸς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων κ. Πέτρος Εὐθυμίου καὶ ὁ τότε Ὑπουργὸς Μεταφορῶν καὶ Ἐπικοινωνιῶν κ. Χρῆστος Βερελής. Καὶ βεβαίως ὁ νῦν Δήμαρχος Ναυπάκτου μὲ ὅλο τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο ἀνέλαβε μὲ ἐπιτυχία τὴν εὐθύνη τῆς εὑρέσεως καὶ ἐνοικιάσεως τοῦ νέου προσωρινοῦ αὐτοῦ ὡραίου κτιρίου, ἀλλὰ καὶ τῆς εὑρέσεως, ἡ ὁποία ἐλπίζω νὰ εὐοδωθῇ, τοῦ καταλλήλου χώρου γιὰ τὴν ὁριστικὴ ἐγκατάσταση τοῦ Παραρτήματος.

Τὸ ἔργο αὐτό, λοιπόν, εἶναι προϊὸν συλλογικῆς ἐργασίας καὶ συντονισμένων προσπαθειῶν. Καὶ ἔχουμε σήμερα τὴν χαρὰ νὰ εὑρισκόμαστε σὲ αὐτὴν τὴν πραγματοποίηση τοῦ ὀνείρου ποὺ γιὰ ἕνα διάστημα φαινόταν ὄνειρο ἀπατηλό.

Βεβαίως οἱ προσπάθειες δὲν σταματοῦν ἐδῶ. Χρειάζονται καὶ ἄλλοι ἀγῶνες γιὰ τὴν συντήρηση καὶ τὴν συνεχῆ λειτουργία αὐτοῦ τοῦ πνευματικοῦ Ἱδρύματος γιὰ τὴν Πόλη μας σὲ μόνιμες ἐγκαταστάσεις. Γιατί κάθε ἔργο χρειάζεται κόπο καὶ ἀγῶνα καὶ προσπάθεια γιὰ νὰ συνεχίση νὰ ὑπάρχη. Θὰ πρέπη νὰ ὑπάρχη ὅραμα νὰ δημιουργηθοῦν καὶ ἄλλα Τμήματα, ὥστε νὰ λειτουργήση πλήρης Σχολή.

Θὰ ἤθελα νὰ χαιρετίσω ἐσᾶς, τοὺς πρώτους νέους φοιτητὰς καὶ νὰ σᾶς καλοσωρίσω στὴν Πόλη μας. Ὅταν τὶς πρῶτες ἡμέρες σᾶς ἐπισκέφθηκα μέσα στὴν Αἴθουσα διδασκαλίας εἶχα τὴν εὐκαιρία νὰ σᾶς πῶ ὅτι βρίσκεσθε σὲ μιὰ Πόλη μὲ μεγάλη ἱστορικὴ διαδρομὴ καὶ παράδοση. Ἡ Ναύπακτος εἶναι ἀπὸ τὶς λίγες πόλεις ποὺ πέρασε ἀπὸ τὴν προϊστορικὴ ἐποχὴ ἕως σήμερα, διήνυσε μιὰ πορεία πάνω ἀπὸ 3.500 χρόνια. Ἀλλὰ καὶ ἡ Μητρόπολη Ναυπάκτου εἶναι ἱστορικὴ Μητρόπολη. Καὶ σᾶς εὐχήθηκα νὰ ἔχετε πρόοδο στὶς σπουδές σας καὶ νὰ ἀγαπήσετε αὐτὴν τὴν πόλη. Εἴμαστε σίγουροι ὅτι ἡ Πόλη αὐτή, ποὺ θὰ σᾶς δώση τὸν ἐπιστημονικὸ ἐξοπλισμὸ γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσετε τὴν ζωή, θὰ σᾶς μείνη χαραγμένη στὴν μνήμη σας. Σᾶς εὔχομαι καλὴ πρόοδο στὶς σπουδές σας καὶ στὴν ζωή σας.

Ἐπίσης θὰ ἤθελα νὰ καλοσωρίσω τοὺς Καθηγητὲς ποὺ θὰ διδάσκουν στὸ Τμῆμα αὐτὸ καὶ ὅλο τὸ διοικητικὸ προσωπικὸ ποὺ θὰ κάνη τὰ πάντα γιὰ νὰ λειτουργήση καλὰ τὸ Ἀνώτατο αὐτὸ Ἐκπαιδευτικὸ Ἵδρυμα.

Εὔχομαι καλὴ χρονιὰ μὲ δύναμη καὶ πρόοδο σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα.–

  • Προβολές: 2517