Skip to main content

Χαιρετισμὸς στοὺς Ὀλυμπιονίκες κατὰ τὴν τιμητικὴ ἐκδήλωση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Μητροπολίτου Ναυπάκτου & Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου

Ὅπως εἴχαμε ὑποσχεθῇ, δημοσιεύουμε σήμερα τὸν χαιρετισμὸ ποὺ ἀπηύθυνε ὁ Μητροπολίτης κ. Ἰερόθεος, ὡς Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἐκκλησίας μας, πρὸς τοὺς Ὀλυμπιονίκες, κατὰ τὴν ἀπονομὴ τοῦ διπλώματος καὶ τῶν διασήμων τοῦ παρασήμου τοῦ Ἀποστόλου Παύλου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στὴν Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Συνοδικοῦ Μεγάρου.

Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι Ἀρχιερεῖς,

κ. Ὑφυπουργέ, κ. Πρόεδρε τῆς Ἑλληνικῆς Ὀλυμπιακῆς Ἐπιτροπῆς,

κ. Ἀρχηγὲ τῆς Ἑλληνικῆς Ὀλυμπιακῆς Ὁμάδος, Ἀγαπητοὶ Ὀλυμπιονίκες, Ἀγαπητοὶ Προπονητὲς καὶ λοιποὶ παράγοντες,

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπεφάσισε νὰ τιμήση τοὺς Ὀλυμπιονίκες, ὄχι μόνον αὐτοὺς ποὺ ἔλαβαν τὰ πρῶτα τρία μετάλλια, ἀλλὰ καὶ ἐκείνους ποὺ κατέλαβαν τιμητικὴ σειρά, ἤτοι τοὺς πρώτους ὀκτὼ γιὰ κάθε ἄθλημα. Καὶ αὐτὸ γιατί ὅλοι αὐτοί, ἰδιαιτέρως βέβαια ὅσοι ἀνέβηκαν στὸ βάθρο καὶ μάλιστα ὅσοι ἔγιναν αἰτία νὰ ἀκουσθῇ ὁ ἐθνικός μας ὕμνος μας παγκοσμίως, μᾶς προξένησαν μεγάλη χαρά.

Σᾶς ὑποδεχόμαστε, λοιπόν, σήμερα στὴν μεγάλη Αἴθουσα Τελετῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐδῶ ποὺ συνεδριάζει καὶ ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μὲ μεγάλη χαρά, σᾶς συγχαίρουμε γιὰ τὶς ἐπιτυχίες σας, στὸ ἰδιαίτερο ἄθλημα στὸ ὁποῖο ἐπιδίδεσθε, προσευχόμαστε γιὰ τὴν διαρκῆ πρόοδό σας καὶ γιὰ ἄλλες ἐπιτυχίες, καθὼς ἐπίσης συγχαίρουμε τοὺς Προπονητές σας, τοὺς Συλλόγους σας, καὶ τοὺς συγγενεῖς σας, γιατί σᾶς συμπαρίστανται καὶ σᾶς βοηθοῦν σὲ αὐτὴν τὴν προσπάθεια ποὺ καταβάλλετε. Ἐπίσης, σᾶς συγχαίρουμε γιὰ τὶς ὡραῖες καὶ γεμᾶτες πίστη ἐκδηλώσεις σας, πρὸ καὶ μετὰ τὶς ἐπιτυχίες σας, ἀλλὰ καὶ τὶς δηλώσεις ποὺ κάνατε πολλοὶ ἀπὸ σᾶς, ὅπως γιὰ παράδειγμα ὁ Δημοσθένης Ταμπάκος ποὺ ἀφιέρωσε τὸ μετάλλιο πρῶτα στὸν Θεό, ἡ Φανῇ Χαλκιὰ κ.ά., ποὺ διακρίνονται ἀπὸ τὴν πίστη σας στὶς παραδόσεις αὐτοῦ τοῦ τόπου.

Ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο θὰ ἤθελα νὰ πῶ εἰσαγωγικὰ εἶναι ὅτι ἡ σημερινὴ ἐκδήλωση μὲ τὴν ὁποία ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος θὰ σᾶς βραβεύση δὲν εἶναι μιὰ τυπικὴ ἐκδήλωση ποὺ δείχνει τὸ ἐποχιακὸ ἐνδιαφέρον τῆς Ἐκκλησίας πάνω στὸ θέμα αὐτό, οὔτε εἶναι μιὰ ἐκδήλωση σειρμοῦ, ὅπως γίνεται στὶς περιπτώσεις αὐτές, ἀλλὰ εἶναι ἔκφραση τοῦ ἐνδιαφέροντος τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὸν ἀθλητισμὸ καὶ τῆς ἀγάπης της γιὰ σᾶς, γιὰ τοὺς κόπους ποὺ καταβάλατε καὶ τὶς ἐπιτυχίες ποὺ καταφέρατε.

Συγκεκριμένα οἱ λόγοι γιὰ τοὺς ὁποίους πραγματοποιεῖται ἡ σημερινὴ συνάντηση εἶναι οἱ ἀκόλουθοι:

1. Στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τιμοῦμε τὸν ὅλο ἄνθρωπο ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ ψυχὴ καὶ σῶμα. Δὲν νοεῖται ψυχὴ χωρὶς σῶμα, οὔτε σῶμα χωρὶς ψυχή. Ἔτσι μὲ τὴν ἀσκητικὴ καὶ τὴν μυστηριακὴ ζωὴ τὴν ὁποία ἔχουμε στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία φροντίζουμε γιὰ τὴν εὐεξία τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς.

Ὁ ἅγιος Νεκτάριος ἔγραψε ἕνα ὡραῖο κείμενο μὲ τίτλο "περὶ γυμναστικῆς", τὸ ὁποῖο ἐξεφώνησε σὲ ἐγκαίνια ἑνὸς Γυμναστηρίου στὰ ὁποῖα παρευρέθηκε. Στὸ κείμενο αὐτὸ τονίζει τὴν ἀξία τῆς συμμέτρου γυμναστικῆς καὶ ἀθλήσεως τοῦ σώματος, καθὼς ἐπίσης τονίζει ὅτι ὅλοι οἱ φορεῖς τῆς κοινωνίας μας θὰ πρέπη νὰ ἐνισχύσουν τοὺς ἀθλητικοὺς συλλόγους, γιὰ τὴν καλλιέργεια τόσο τοῦ σώματος ὅσο καὶ τοῦ πνεύματος.

Βασικὲς σκέψεις τοῦ ἁγίου Νεκταρίου εἶναι ὅτι τὸ ἑνιαῖο πρόσωπο τοῦ ἀνθρώπου ἀποτελεῖται ἀπὸ ψυχὴ καὶ σῶμα καὶ ἑπομένως καὶ τὰ δύο πρέπει νὰ καλλιεργοῦνται γιὰ τὴν ἐνίσχυση ἀμφοτέρων. Ἡ φθορὰ τοῦ σώματος ἔχει συνέπειες στὴν ψυχὴ καὶ ἡ φθορὰ τῆς ψυχῆς ἔχει συνέπειες καὶ στὸ σῶμα. Στὴν συνέχεια παρουσιάζει τὸν σκοπὸ τῆς γυμναστικῆς ποὺ δὲν εἶναι ἡ ἐπίτευξη τῆς ἀθλητικῆς ρώμης, οὔτε ἡ ἀκατάβλητη καὶ ἀδάμαστη δύναμη τῶν μυώνων, ἀλλὰ ἡ ἐνίσχυση τῶν σωματικῶν δυνάμεων γιὰ τὴν πρόθυμη ἱκανοποίηση τῶν ἀπαιτήσεων τοῦ πνεύματος καὶ τὴν ἐκπλήρωση τῶν ἐπιβεβλημένων καθηκόντων. Μὲ ἄλλα λόγια ἡ γυμναστικὴ ἀποβλέπει στὴν δημιουργία ἁρμονικῶν προσωπικοτήτων. Μέσα στὰ πλαίσια αὐτὰ ὑπογραμμίζει τὴν εὐεργετικὴ παρουσία τῶν Συλλόγων καὶ βεβαίως προτείνει τὴν ἐνίσχυσή τους προκειμένου νὰ ἐπιτύχουν τὸν στόχο τους νὰ ἀναδείξουν "καλοὺς καγαθοὺς ἄνδρας".

Γενικὰ στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δίνουμε μεγάλη σημασία στὸν ὅλον ἄνθρωπο, ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ ψυχὴ καὶ σῶμα. Οὔτε παραθεωρεῖται ἡ ψυχή, ἀλλὰ οὔτε παραμελεῖται καὶ τὸ σῶμα. Παρατηροῦμε ὅτι ὄχι μόνον στὴν ἐποχή μας, ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε ἐποχή, ὑπάρχουν δύο δυνατὲς στάσεις, τὶς ὁποῖες μποροῦν νὰ λάβουν οἱ ἄνθρωποι ἀπέναντι στὸ σῶμα. Ἡ μία εἶναι ἡ σωματολατρία, δηλαδὴ ἡ ὑπερβολικὴ ἀγάπη πρὸς τὸ σῶμα, καὶ ἡ ἄλλη εἶναι ὁ μανιχαϊσμός, δηλαδὴ ἡ ἀπόρριψη τοῦ σώματος. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέχεται ὅτι τὸ σῶμα εἶναι Ναὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὸ ὁποῖο μαζὶ μὲ τὴν ψυχὴ συγκροτεῖ τὸν ἑνιαῖο ἄνθρωπο, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο σημαίνει ὅτι οὔτε εἰδωλοποιεῖται τὸ σῶμα, οὔτε ἀποβάλλεται ὡς κακό.

2. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὴν ἡμέρα τῆς ἐκλογῆς τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου καὶ ἐν ὄψει τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων 2004 συγκρότησε εἰδικὴ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ποὺ ἀσχολεῖται μὲ τὸ θέμα αὐτό.

Ἔχω τὴν ἐξαιρετικὴ τιμὴ νὰ εἶμαι Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, στὴν ὁποία συγκαταλέγονται ἐκλεκτὰ μέλη τῆς κοινωνίας μας, Κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, μεταξὺ τῶν ὁποίων, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς Κληρικούς, εἶναι ὁ κ. Μανώλης Μαυρομάτης, ἀθλητικὸς συντάκτης καὶ τώρα Εὐρωβουλευτής, ὁ κ. Ἀναστάσιος Σταλίκας, ποὺ τὸν γνωρίζετε, ὁ κ. Σταῦρος Μακαρίου κλπ. καὶ συζητούσαμε διεξοδικὰ ἀφ' ἑνὸς μὲν γιὰ τὸν τρόπο σχέσης τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὸν ἀθλητισμό, ἀφ' ἑτέρου δὲ γιὰ τὴν βοήθεια τὴν ὁποία θὰ μπορούσαμε νὰ προσφέρουμε στὴν καλὴ διοργάνωση τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων.

Πράγματι ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ καὶ πολλὲς κατὰ τόπους Ἱερὲς Μητροπόλεις, ἔχουν ἀναπτύξει πολλὰ προγράμματα ἀθλητικά, διοργανώνουν πρωταθλήματα, καλλιεργοῦν τὸν ἀθλητισμὸ στὶς ἐκκλησιαστικὲς κατασκηνώσεις, συνδέονται μὲ τοὺς ἀθλητικοὺς Συλλόγους, τοὺς ὁποίους βοηθοῦν ποικιλοτρόποως στὸ ἔργο τους. Προσωπικὰ ἔχω συνεργασθῇ μὲ ἕναν τέτοιο Σύλλογο, καὶ ἤμουν ἀπὸ τοὺς συντελεστὲς τῆς δημιουργίας του, ὅταν ὑπηρετοῦσα ὡς Ἱεροκῆρυξ στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Ἐδέσσης. Γυμναστὲς ποὺ ἐξομολογοῦντο σὲ μένα ἠσχολοῦντο μὲ τὴν ἄθληση τῶν παιδιῶν καὶ ἐγὼ ὡς Πνευματικὸς βοηθοῦσα τοὺς ἀθλητὲς στὶς προσπάθειές τους. Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ἀθλητὲς ἀνεδείχθησαν πρωταθλητὲς σὲ ἐθνικοὺς καὶ σὲ διεθνεῖς ἀγῶνες.

Ἡ Ἐπιτροπή μας διοργάνωσε δύο Συνέδρια μὲ μεγάλη ἐπιτυχία.

Τὸ πρῶτο Συνέδριο ἔγινε στὸ Καβούρι τὸν Μάϊον τοῦ 2000 μὲ θέμα "Ἐκκλησία καὶ Ἀθλητισμὸς μὲ ὅραμα τὴν Γ χιλιετίαν", καὶ μὲ ἐπί μέρους θέματα: –"Ἐκκλησία καὶ ἀθλητισμὸς" ἀπὸ τὸν ὁμιλοῦντα, –"Ἱστορικὴ Ἐπισκόπησις τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων" ἀπὸ τὸν Πρωτοπρ. π. Γεώργιο Μεταλληνὸ Καθηγητὴ Πανεπιστημίου, –"Ἡ ἔννοια τοῦ Ὀλυμπισμοῦ σήμερον", ἀπὸ τὸν ἀείμνηστο Ἰωάννη Κοΐνη ἰατρὸ καὶ Βαλκανιονίκη, –"Ἡ ψυχολογία τῶν Γηπέδων", ἀπὸ τὸν κ. Ἀντώνιο Ἀντωνιάδη Πρόεδρο τοῦ Σωματείου ἀμειβομένων ποδοσφαιριστῶν, καί –"Ἡ συμμετοχὴ τῆς Ἐκκλησίας εἰς τοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνας τοῦ 2004", ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστόδουλο.

Τὸ δεύτερο Συνέδριο πραγματοποιήθηκε τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2003 στὴν Ἱερὰ Μονὴ Πεντέλης μὲ θέμα "Ἀθλητικὴ καὶ πνευματικὴ ἄσκηση· τὸ σῶμα στὸν Ἀθλητισμὸ καὶ στὴν ὀρθόδοξη πνευματικότητα", καὶ ἀναπτύχθηκαν τὰ ἑξῆς θέματα: –Εἰσαγωγικὴ ὁμιλία ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστόδουλο, –"Τὸ σῶμα στὴν Ὀρθόδοξη Θεολογία", ἀπὸ τὸν ὁμιλοῦντα, –"Σωματικὴ καὶ πνευματικὴ ἄθληση", ἀπὸ τὸν προπονητὴ καλαθοσφαίρισης κ. Γιάννη Ἰωαννίδη, –"Ἀθλητισμὸς ἢ Πρωταθλητισμός", ἀπὸ τὸν ἐρευνητὴ κλινικό-ἀθλητικὸ ψυχολόγο Ἀναστάσιο Σταλίκα, –"Ἡ θεολογικὴ βάση του εὔ ἀγωνίζεσθαι", ἀπὸ τὸν Πρώτ. π. Ἀντώνιο Καλλιγέρη, Διευθυντὴ τοῦ Γραφείου Νεότητος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

Μάλιστα, ὁ κ. Γιάννης Ἰωαννίδης ζήτησε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, ὅπως χαρακτηριστικὰ εἶπε, "νὰ ἀγκαλιάση καὶ νὰ ἐνισχύση τὸν δύσκολο αὐτὸ ἆθλο, στὸν ὁποῖο ἐπιδοθήκαμε καὶ τὸν ὁποῖο χρόνια διακονοῦμε. Δῶστε μας τὰ φῶτα καὶ τὰ φόντα ἐκεῖνα ποὺ χρειάζονται γιὰ νὰ καλύψουμε τὰ πνευματικὰ κενὰ τοῦ σημερινοῦ ἑλληνικοῦ ἀθλητισμοῦ. Δῶστε μας τὰ κατάλληλα ἐργαλεῖα καὶ τὶς πνευματικὲς προϋποθέσεις, γιὰ νὰ καλύψουμε τὶς τρῦπες ποὺ ἀφήνει σήμερα πίσω του ὁ παγκόσμιος ἐπαγγελματικὸς ἀθλητισμός. Καλύψτε μὲ τὴν πνευματική σας πεῖρα καὶ τὴν ὀρθόδοξη θεολογία τὴν σημερινὴ μονομερῆ σωματικὴ γυμνασία μὲ τὴν πνευματικότητα ποὺ τῆς χρειάζεται".

Μετὰ τὸ τέλος τῶν εἰσηγήσεων μὲ τὸν δικό μου συντονισμὸ εἴχαμε συζήτηση "στρογγυλῆς τραπέζης" μὲ τοὺς Ὀλυμπιονίκες Νίκο Κακλαμανάκη, Βαλέριο Λεωνίδη, καὶ τὸν προπονητὴ Βασίλειο Κοκκόλη μὲ θέμα: "Τί θὰ ζητοῦσε ἢ τί θὰ συζητοῦσε ἕνας ἀθλητὴς μὲ ἕναν Ποιμένα μιὰ ἑβδομάδα πρὶν ἀπὸ τοὺς ἀγῶνες". Χαρακτηριστικὰ εἶναι ὅσα εἶπε ὁ Ὀλυμπιονίκης Νίκος Κακλαμανάκης, ὅτι δηλαδὴ ὁ ἴδιος προσεύχεται πρὶν τοὺς ἀγῶνες καὶ ἀναφέρθηκε ἰδιαίτερα στὸν πνευματικὸ ἀγῶνα ποὺ ἔκανε νὰ ἀφεθεῖ στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὁ Βαλέριος Λεωνίδης μίλησε γιὰ τὴν σχέση του μὲ τὸν Χριστό, ποὺ τὸν βοηθᾶ νὰ ξεπερνᾶ τὶς δυσκολίες, καὶ ὁ προπονητὴς Βασίλης Κοκκόλης δήλωσε ὅτι ἀπὸ τὴ μακρὰ προπονητική του ἐμπειρία γνωρίζει πῶς ὅλοι οἱ ἀθλητὲς προσεύχονται καὶ ζητοῦν τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ὅταν ἀγωνίζονται.

3. Ἡ Ἐκκλησία βοήθησε καὶ στοὺς Ὀλυμπιακοὺς καὶ Παραολυμπιακοὺς Ἀγῶνες ποὺ διεξήχθηκαν στὴν Ἑλλάδα τὸν περασμένο Αὔγουστο καὶ Σεπτέμβριο. Ἡ βοήθεια βεβαίως τῆς Ἐκκλησίας ἐπικεντρώθηκε στὸν ποιμαντικὸ τομέα, χωρὶς νὰ ἀναμειχθῇ ἢ ἐμπλακῇ σὲ ἄλλα ὀργανωτικὰ καὶ διοικητικὰ θέματα.

Ὅπως γνωρίζετε, πρὶν τὴν ἔναρξη τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστόδουλος τέλεσε εἰδικὴ θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ γιὰ τοὺς ἀθλητὰς τῶν Ὀλυμπιακῶν καὶ Παραολυμπιακῶν Ἀγώνων, στὴν ὁποία παρευρέθηκαν ἀθλητὲς καὶ παράγοντες τοῦ ἀθλητισμοῦ καὶ ἀπηύθυνε εἰδικὴ δέηση στὸν Θεὸ γιὰ τὴν βοήθεια τῶν ἀθλητῶν μας.

Ἡ Ἐπιτροπή μας συγκρότησε καὶ τὴν ὁμάδα ἐθελοντῶν Ἱερέων ἀπὸ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν καὶ τὶς πλησιόχωρες Μητροπόλεις, οἱ ὁποῖοι ἐργάσθηκαν πολὺ καλὰ στὸ Ὀλυμπιακὸ χωριὸ καὶ κάλυψαν τὶς θρησκευτικὲς ἀνάγκες τῶν Ὀρθοδόξων ἀθλητῶν ποὺ προέρχονταν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὶς ἄλλες χῶρες τοῦ κόσμου. Τὴν ὅλη διοργάνωση ἀνέλαβε ἡ Ἐπιτροπὴ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ τὸν συντονισμὸ ἔκανε ὁ Γραμματεὺς τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀρχιμ. π. Παῦλος Ἰωάννου. Στὸ θέμα αὐτὸ ὅλοι οἱ Ἱερεῖς ἔχουν νὰ ἀναφέρουν συγκινητικότατες σκηνές. Πολλοὶ ἀθλητὲς ζητοῦσαν τὴν βοήθεια τῆς Ἐκκλησίας. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἔκανε ἰδιαίτερη ἐντύπωση σὲ πολλοὺς δημοσιογράφους, οἱ ὁποῖοι δημοσίευσαν θετικὰ σχόλια γιὰ τὴν ἐργασία τῶν Κληρικῶν μας στὸν τομέα αὐτόν.

Ὁ Μακαριώτατος μὲ ἄλλους ἐκκλησιαστικοὺς παράγοντες ἐπισκέφθηκε τὸ Ὀλυμπιακὸ χωριό, τὸ θρησκευτικὸ Κέντρο καὶ τὸ Κέντρο τῆς Ἑλληνικῆς Ὀλυμπιακῆς Ἀποστολῆς καὶ ἔδωσε κουράγιο στοὺς ἀθλητές μας, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅσους ἐργάζονταν στὸν τομέα αὐτόν.

Ταυτοχρόνως, τόσο ὁ ὁμιλῶν ὅσο καὶ ἄλλοι, δώσαμε κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ἀγώνων συνεντεύξεις στὰ Μέσα Μαζικῆς ἐνημερώσεως γύρω ἀπὸ τὸν ἀθλητισμὸ γιὰ θέματα ποὺ προέκυπταν, καθὼς ἐπίσης παρουσιάζαμε τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία μπορεῖ νὰ βοηθήση στὸν σκοπὸ αὐτόν, καθὼς ἐπίσης σᾶς ὑποστηρίξαμε. Προσωπικὰ ὁ ὁμιλῶν, μιλῶντας στὰ Μ.Μ.Ε. καυτηρίασε τὴν ὑποκρισία μερικῶν ποὺ βρῆκαν τὴν εὐκαιρία νὰ ἐπιτεθοῦν ἐναντίον τῶν ἀθλητῶν μας, ἀπὸ μερικὰ μεμονωμένα καὶ ἐπιλεκτικὰ γεγονότα, πλήττοντας τὴν ἀξιοπρέπεια τοῦ προσώπου τῶν ἀθλητῶν, χάρη τῆς ἀκροαματικότητος καὶ τῆς θεαματικότητος, ἐνῷ ὄφειλαν νὰ γνωρίζουν τί ἐπικρατεῖ στὸν χῶρο αὐτὸν διεθνῶς, γιὰ τὸ ὁποῖο τὴν περισσότερη εὐθύνη ἔχουν ἐκεῖνοι ποὺ ἔθεσαν τὴν ἀρχὴ τοῦ sitius, actius, fortius, δηλαδὴ γρηγορότερα, ψηλότερα, δυνατότερα, καθὼς ἐπίσης καὶ τὸν θεσμό των "γιγαντισμοῦ" μὲ τὸ σύνθημα "ὅλα τὰ ἔθνη, ὅλα τὰ σπόρ". Τὴν τελευταία εὐθύνη ἔχουν οἱ ἀθλητές. Φταίει τὸ ὅλο σύστημα.

4. Πέρα ἀπὸ ὅλα ὅσα ἀναφέρθησαν, ἡ σημερινὴ συνάντηση ἀφορᾶ περισσότερο ἐσᾶς καὶ γι' αὐτὸ ἡ παρουσία σας εἶναι ὁ βασικὸς λόγος τῆς τιμητικῆς αὐτῆς ἐκδηλώσεως. Ἐσεῖς ἀγωνισθήκατε ἐντατικά, κερδίσατε μὲ τὴν δυνατὴ θέληση καὶ τὴν μεγάλη σας ἐπιθυμία καὶ κατακτήσατε τὶς καρδιές μας.

Εἶσθε ἀξιέπαινοι γιὰ τὸν ἀγῶνα ποὺ κάνετε. Ὁ ἀθλητισμὸς βοηθᾶ στὴν αὐτοπειθαρχία, τὴν ὡριμότητα, τὴν συνεργασία, τὴν ἀνάγκη προπονητοῦ, τὴν αἴσθηση τῆς ἀξίας τοῦ χρόνου. Ὅλα αὐτὰ εἶναι ἄξια ἰδιαιτέρας προσοχῆς. Ἐπίσης ἔχετε μάθει στὴν ἀνάγκη τῆς λεγομένης "νοερᾶς προπόνησης" καὶ τῆς αὐτοσυγκέντρωσης ποὺ εἶναι τόσο ἀπαραίτητη γιὰ τὴν ζωή. Ἰδιαιτέρως πρέπει νὰ σᾶς συγχαροῦμε γιὰ τὴν θέληση καὶ τὴν ἀγωνιστικότητα ποὺ ἔχετε. Ὅλοι σᾶς χειροκρότησαν γιὰ τὶς ἐπιτυχίες σας, ἀλλὰ ἴσως ἀγνοοῦν ὅτι αὐτὲς οἱ ἐπιτυχίες δὲν ἦλθαν τυχαῖα, ἀφοῦ ἦταν ἀποτέλεσμα κυρίως τῆς ἀγωνιστικότητάς σας καὶ τῆς θελήσεώς σας. Ἕνας ἀθλητὴς γιὰ νὰ ἐπιτύχη τὸν στόχο του χρειάζεται νὰ ὑποβληθῇ σὲ πολλὲς στερήσεις, νὰ προπονῆται 8-10 ὧρες τὴν ἡμέρα, νὰ βαδίζη καὶ νὰ τρέχη κάθε μέρα πολλὰ χιλιόμετρα, νὰ ζῇ μοναχικὰ καὶ μερικὲς φορὲς ἀπόκοσμα.

Καὶ μαζὶ μὲ τὴν ἀγάπη μας καὶ τὰ συγχαρητήριά μας σᾶς συνιστοῦμε νὰ κρατήσετε τὶς ἰσορροπίες στὴν ζωή σας. Ὁ μεγάλος φιλόσοφος τῆς ἀρχαιότητος Ἀριστοτέλης, ἔγραφε: "τά τε ὑπερβάλλοντα γυμνάσια καὶ τὰ ἐλλείποντα φθείρει τὴν ψυχὴν· σώζεται δὲ ἡ σωφροσύνη ὑπὸ τῆς μεσότητος". Ἑπομένως, δὲν χρειάζεται οὔτε ὑπερβολὴ στὴν ἄθληση, οὔτε ἔλλειψη, ἀλλὰ μεσότητα. Αὐτὴν τὴν μεσότητα θὰ σᾶς βοηθήση καὶ ἡ Ἐκκλησία νὰ ἀποκτήσετε, μὲ τοὺς καταλλήλους πνευματικοὺς τῆς ποιμένας, τοὺς πνευματικοὺς προπονητές.

Γιὰ ὅλους αὐτοὺς τοὺς λόγους ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος σᾶς τιμᾶ ἰδιαίτερα σήμερα μὲ τὴν ὑψηλὴ τιμητικὴ διάκριση τὴν ὁποία ἀποδίδει σὲ ἐξέχοντα πρόσωπα καὶ τὴν ὁποία θὰ σᾶς ἐπιδώση ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστόδουλος.

Καὶ πάλι σᾶς συγχαίρουμε γιὰ τὴν ἐπιτυχία σας, καὶ εὐχόμαστε νὰ ἔχετε καὶ ἄλλες παρόμοιες ἢ ὑψηλότερες ἐπιτυχίες, πρὸ παντὸς ὅμως νὰ προοδεύσετε στὴν προσωπική σας ζωή. Μὲ τὴν ἐπιτυχία σας αὐτὴ γίνατε πρότυπα στοὺς νέους μας καὶ εὐχόμαστε νὰ συνεχίσετε νὰ εἶσθε πρότυπα σ' αὐτούς, ἀλλὰ κυρίως νὰ ἔχετε νόημα ζωῆς καὶ νὰ ἀποδειχθῆτε Ὀλυμπιονίκες – πρωταθλητὲς στὸν στίβο τῆς προσωπικῆς σας ζωῆς, στὴν ἀγάπη, ὅπου παρατηροῦνται μεγάλες ἀποτυχίες, στὴν ἐλευθερία, στὸ ἐπάγγελμα, στὴν οἰκογενειακὴ ζωή, γενικὰ στὴν καλωσύνη καὶ τὴν ἀρετή.

Εὐχαριστῶ.–

 
  • Προβολές: 2513