Skip to main content

Γεγονός καὶ Σχόλιο: Διαστημικό ταξίδι μετά θάνατον

Λόγῳ τῆς μεγάλης ἐνημέρωσης ποὺ ἔχουμε σήμερα καὶ μὲ τὴν ὁποία μαθαίνουμε γιὰ τὸ τί γίνεται σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο καθημερινῶς βομβαρδιζόμαστε ἀπὸ πολλὲς εἰδήσεις, εὐχάριστες καὶ δυσάρεστες, προκλητικὲς καὶ συμβατὲς μὲ τὴν πραγματικότητα.

Μιὰ τέτοια πληροφορία εἶναι ὅτι ἔχει προγραμματισθῇ διαστημικὸ ταξίδι μετὰ θάνατον γιὰ ὅσους δὲν κατόρθωσαν νὰ τὸ πραγματοποιήσουν ὅσο ζοῦσαν. Πρόκειται γιὰ τὸ ταξίδι τοῦ ἀποτεφρωθέντος σώματος ἑνὸς νεκροῦ ἀνθρώπου. Μιὰ νέα τάση εἶναι ἀντὶ σωματικῆς ταφῆς ἡ τέφρα του ἀποθανόντος νὰ μεταφέρεται σὲ πολυετὲς ταξίδι γύρω ἀπὸ τὴν γῆ, ἀφοῦ τοποθετηθῇ μέσα σὲ διαστημόπλοιο, τὸ ὁποῖο περιφέρεται γύρω ἀπὸ τὴν γῆ.

Δὲν πρόκειται γιὰ εἴδηση ἐπιστημονικῆς φαντασίας, ἀλλὰ γιὰ κάτι ποὺ ἤδη ἔχει ἀρχίσει νὰ πραγματοποιῆται. Μᾶς πληροφοροῦν ὅτι ἤδη "ἡ τέφρα 23 ἀτόμων ἀπὸ διάφορες κοινωνικὲς τάξεις... τέθηκε σὲ τροχιὰ γύρω ἀπὸ τὴ γῆ".

Βεβαίως σὲ μιὰ ἐποχὴ ἐμπορίου καὶ ποικίλων ἑταιρειῶν, μιὰ τέτοια κίνηση ἔχουν λανσάρει καὶ τὴν πραγματοποιοῦν διάφορες ἑταιρεῖες, ποὺ ἀνέλαβαν νὰ καλύψουν τὴν ματαιοδοξία τῶν ἀνθρώπων. Μιὰ Ἑταιρεία ποὺ ὀνομάζεται Space Servises Inc. καὶ λειτουργεῖ περίπου ὡς γραφεῖο τουρισμοῦ μετὰ θάνατον ἔχει ἀναλάβει καὶ τὴν ὅλη διοργάνωση αὐτοῦ τοῦ ταξιδιοῦ μὲ ὑψηλὰ ποσά. Μὲ 995 δολάρια ἕνα γραμμάριο τέφρας "τοποθετεῖται σὲ κάψουλα μεγέθους ὅσο τέσσερα μικρὰ νομίσματα". Βέβαια, ὅποιος ἐπιθυμεῖ νὰ ταξιδεύση ἡ τέφρα του στὸ διάστημα σὲ μεγαλύτερη ποσότητα, τότε μπορεῖ νὰ προσφέρη 4.300 δολάρια ἐπὶ πλέον, ὥστε μέσα σὲ εἰδικὸ σωλινίσκο νὰ τεθοῦν ἑπτὰ γραμμάρια τέφρας (ΕλεύθεροςΤύπός 22-10-2004).

Ἡ εἴδηση αὐτὴ εἶναι προκλητικὴ ἀπὸ μόνη της. Δὲν ξέρει κανεὶς τί νὰ σχολιάση. Τὸ ἀνικανοποίητο τῆς ἀθρώπινης ὕπαρξης ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ἱκανοποιηθῇ ὅσο ζῇ ὁ ἄνθρωπος καὶ θέλει νὰ ἱκανοποιῆται καὶ μετὰ τὸν θάνατο; Τὴν ἀντιφατικότητα τοῦ ἀνθρώπου ποὺ ἐνῷ δὲν πιστεύει στὴν ὕπαρξη τῆς ψυχῆς μετὰ τὸν θάνατο, ἐπιμένει γιὰ ταξίδια τῆς τέφρας του στὸν διάστημα; Τὴν ἀνοησία τοῦ ἀνθρώπου νὰ θεωρῇ ὅτι ἡ τέφρα βλέπει καὶ ἀπολαμβάνει ἀπὸ τὸ διάστημα τὴν γῆ στὴν ὁποία ἔζησε προηγουμένως; Τὴν ἀδιαφορία τοῦ ἀνθρώπου γιὰ τὴν φτώχεια καὶ τὴν οἰκονομικὴ δυσπραγία τῶν συνανθρώπων του, ἀφοῦ μὲ τὴν διάθεση τόσων χρημάτων θὰ τοὺς παρηγοροῦσε, ἐνῷ ἐκεῖνος ἐπιμένει νὰ δαπανᾶ τόσα χρήματα γιὰ ἀνούσια διαστημικὰ ταξίδια; Τὴν προσπάθεια τοῦ ἀνθρώπου νὰ ξεχάση τὸν πόνο του, τὴν ἀνούσια ἀνυπαρξία του καὶ τὴν μοναξιά του μὲ διαρκεῖς ἐκδρομές, ἀκόμη καὶ μετὰ θάνατο; Τὴν ἐκμετάλλευση τῆς ματαιοδοξίας τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ διάφορες τέτοιες Ἑταιρεῖες;

Θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ θέση καὶ ἄλλα ἐρωτήματα. Τὸ βέβαιο εἶναι ὅτι μετὰ τὸν θάνατο τοῦ ἀνθρώπου ἡ ψυχή του δέχεται μιὰ πρώτη κρίση καὶ προγεύεται τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἢ προγεύεται τὴν Κόλαση. Τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν θάνατο ἀναλύεται στὰ στοιχεῖα ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἔχει δημιουργηθῇ καὶ ἀναμένει καὶ αὐτὸ τὴν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν, γιὰ νὰ ζήση αὐτὸ ποὺ ἐπέλεξε ἀπὸ αὐτὴν τὴν ζωή. Καὶ τὸ καλύτερο ταξίδι τοῦ ἀνθρώπου δὲν εἶναι τὸ ταξίδι τῆς τέφρας του γύρω ἀπὸ τὴν γῆ, ἀλλὰ ἡ πορεία του πρὸς τὴν κοινωνία τῶν ἁγίων, στὸν ἀληθινὸ ἥλιο τῆς δικαιοσύνης, στὸν ἄκτιστο ναό, ὅπου κατοικεῖ ὁ Τριαδικὸς Θεός.

Δὲν μὲ ἀπασχολεῖ τόσο ὁ θάνατος ὅσο τὰ μετὰ τὸν θάνατο. Καὶ αὐτὸ ἀντιμετωπίζεται ἀπὸ αὐτὴν τὴν ζωή. Ἡ Ἐκκλησία δὲν δίδει εἰσιτήρια γιὰ τὸν Παράδεισο, ὅπως ἔλεγε ὁ ἀείμνηστος π. Ἰωάννης Ρωμανίδης, ἀλλὰ θεραπεύει τὸν ἄνθρωπο, ὥστε ἡ συνάντηση μὲ τὸν Θεό, τὸν ἥλιο τῆς δικαιοσύνης, νὰ εἶναι Παράδεισος καὶ ὄχι Κόλαση. Ἂν ἀπὸ τὴν ἐδῶ ζωή μας δὲν αἰσθανθοῦμε τὴν ἐσωτερικὴ ὑπαρξιακὴ πληρότητα, μὴ τὴν περιμένουμε μετὰ θάνατον, μὲ τουρισμὸ ποικίλης μορφῆς καὶ παντὸς εἴδους. Ἡ ζωὴ δὲν εἶναι τουρισμὸς ποὺ θὰ τὸν ἱκανοποιῇ κάποια μεγάλη Ἑταιρεία, ἀλλὰ εἶναι κάτι σοβαρότερο. Καὶ κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ παίζη μὲ τὴν αἰωνιότητα.

Ν.Ι.

ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΟ

  • Προβολές: 2846