Skip to main content

Ἐπιστολὲς Ἀναγνωστῶν γιὰ τὰ 100 φύλλα τῆς “Ἐκκλησιαστικῆς Παρέμβασης”

Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς συμπλήρωσης ἑκατὸ (100) φύλλων τῆς "Ἐκκλησιαστικῆς Παρέμβασης", ἐτίμησαν καὶ εὐλόγησαν τὴν Ἐφημερίδα μας, ἀποστέλλοντας συγχαρητήριες ἐπιστολές, ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος καὶ ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστόδουλος.

Τὶς ἐπιστολές τους, καθὼς καὶ ἐνδεικτικὲς ἐπιστολὲς ὁρισμένων ἀναγνωστῶν μας, δημοσιεύουμε στὴν σελίδα αὐτή.

***

Σκόπελος 14/7/04, τοῦ Ἁγ. Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου

Σεβασμιώτατε,

Ἀφοῦ ταπεινὰ ἀσπασθῶ τὴν σεπτὴ Σᾶς δεξιά, θὰ ἤθελα νὰ ἐκφράσω μὲ αὐτή μου τὴν ἐπιστολὴ τὶς εὐχές μου γιὰ τὴν φίλη "ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ", ποῦ, χάριτι Θεοῦ καὶ μὲ τοὺς κόπους ὅλων Σᾶς, τὰ "ἐκατόστισε" κι εὔχομαι μὲ κάθε εἰλικρίνεια καὶ μὲ συγκίνηση νὰ συνεχίση τὸ ταξίδι της μέσα στὴν θάλασσα τοῦ γραπτοῦ καὶ ἠλεκτρονικοῦ λόγου ποὺ μᾶς κατακλύζει, γιατί κομίζει λόγο ἀξιοπρεπῆ, ἔντιμο καὶ φυσικὰ ραντισμένο μὲ τὸ γνήσιο ἄρωμα τῆς 'Ὀρθοδόξου Παραδόσεώς μας.

Ἐκεῖνο δὲ ποὺ τὴν διακρίνει εἶναι καὶ τὸ σεμνό της ὕφος ποὺ καλὸ θὰ ἦταν νὰ μὴν ἀλλάξη καὶ τυπώνεται πάντα μὲ Α/Μ φωτογραφίες κι ὄχι ἔγχρωμες δίκην κοσμικῶν ἐντύπων γιὰ παρρησία καὶ "φιγουράρισμα".

Εὔχομαι νὰ εὐδοκήση ὁ Ἅγιος Θεὸς μὲ τὶς πρεσβεῖες τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου, τοῦ Σοφωτάτου Διδασκάλου, νὰ ἑορτάσετε καὶ τὰ χίλια φύλλα συνεχίζοντας πάντα...

Ἐσᾶς δὲ προσωπικὰ νὰ Σᾶς ἐνισχύη ὁ Κύριος, γιατί κομίζετε πάντα λόγον εὐπειθῆ, ἐνάρετο, φορτισμένο μὲ πατερικὴ διδαχὴ κι ἀγάπη.

Ἀσπάζομαι τὴν δεξιὰ Σᾶς καὶ αἰτοῦμαι τὶς πατρικὲς Σᾶς

Εὐλογίες ἀλλὰ καὶ τὶς πρὸς Κύριον εὐχές.

***

π. Κ.Κ.

Κάτω Πεύκη Ἀττικῆς 28/7/04

Σεβασμιώτατε,

Σᾶς τὸ εἶπα προφορικῶς διερχόμενος προσφάτως ἀπὸ τὴν Ναύπακτο, τὸ ἐπαναλαμβάνω τώρα καὶ γραπτῶς: ὅτι βγάζετε, δημοσιογραφικῶς, τὴν καλύτερη ἐφημερίδα, περιοδικῶς ἐκδιδομένη, ἀπὸ ὅλες τὶς Ι. Μ. τῆς Ἑλλάδος. Ὡς δημοσιογράφος, παλαιὸ μέλος τῆς Ε.Σ.Η.Ε.Α., ἀπόμαχος τώρα, μπορῶ νὰ Σᾶς τὸ διαβεβαιώσω. Τοὐλάχιστον ἀπὸ ἀπόψεως αἰσθητικῆς καὶ τάξεως τῆς ὕλης, πιὸ ὡραῖο φύλλο δὲν ἔχω διαβάσει. Καὶ ἀπὸ πολλὰ ἄλλα μὴ ἐκκλησιαστικά.

Εὔχομαι, λοιπόν, στὴν "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ" ἔτη πολλά. Ὁ θαυμασμός μου εἶναι μεγαλύτερος, ὅταν ἀναλογίζομαι ὅτι ποιμαίνετε τὴν πιὸ φτωχή, ἴσως, Ι. Μ. τῆς χώρας μας. Ἀσφαλῶς τὸ περιεχόμενό της φέρει πλουσίως τὰ δικὰ Σᾶς χαρίσματα, γνωστὰ πανελληνίως καὶ διεθνῶς. Σᾶς συγχαίρω ἐγκαρδίως καὶ ὡς Ἀκαρνάν.

Μετὰ βαθυτάτου σεβασμοῦ

Κ. Σ.

Πύργος 25/7/04

***

ΑΙ "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ" ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Αὐτὸν τὸν καιρὸ συμπληρώθηκαν ἑκατὸ (100) τεύχη τοῦ μηνιαίου περιοδικοῦ "Ἐκκλησιαστικὴ Παρέμβαση", τὸ ὁποῖο ἐκδίδει ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Ναυπάκτου καὶ Ἁγ. Βλασίου. Τὸ εὐχάριστο αὐτὸ γεγονὸς τὸ ὑπενθυμίζει ὁ συντάκτης τοῦ σὲ πρωτοσέλιδο ἄρθρο του, θέλοντας νὰ τονίση τὴν πορεία τοῦ ἐν λόγῳ ἐντύπου καὶ τὴν ἀποδοτική του παρουσία.

Τὸ περιοδικὸ "Ἐκκλησιαστικὴ Παρέμβαση", τὸ ὁποῖο διεδέχθη τὸ ἄλλο βραχύβιο περιοδικό της Ναυπάκτου "Ἐκκλησιαστικὴ Ναύς", ἀποτελεῖ ἔμπνευση τοῦ φωτεινοῦ μυαλοῦ τοῦ Ποιμενάρχου αὐτῆς κ. Ἱεροθέου, ποὺ ἄρχισε νὰ ἐκδίδεται ἀπὸ τὸν Ἰανουάριο τοῦ ἔτους 1996, μὲ χιλιάδες ἀποδέκτες ἀπὸ τὴν Ναυπακτία καὶ ἀπὸ ἄλλα μέρη τῆς πατρίδος μας καὶ τοῦ Ἐξωτερικοῦ ἀκόμη.

Κρίθηκε ἀναγκαία ἡ ἔκδοση αὐτή, γιὰ νὰ γίνεται πιὸ οὐσιαστικὴ ἡ διδαχὴ τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας εἰς τοὺς Χριστιανούς της καὶ νὰ γίνη γι' αὐτοὺς ἕνας ὁδηγὸς πνευματικός.

Μετὰ ἀπὸ τόσα χρόνια ἀπεδείχθη ὅτι τὸ περιοδικὸ "Ἐκκλησιαστικὴ Παρέμβαση" εἶναι ὄργανο δημοσιογραφικό, τὸ ὁποῖο μὲ τὴν ἐκλεκτὴ πάντοτε ὕλη παρεμβαίνει ἐπωφελῶς εἰς τὴν ζωὴν τοῦ λαοῦ.

Εὐχὴ ὅλων εἶναι τὸ περιοδικὸ αὐτὸ νὰ συμπληρώση αἰσίως καὶ τὰ χίλια τεύχη του μὲ ἐκδότην τὸν Μητροπολίτην Ναυπάκτου καὶ πανάξιον καὶ σοφὸν Ἱεράρχην αὐτῆς τῆς ἐπαρχίας. Τὸ ἴδιο καὶ οἱ δικές μας εὐχὲς εἶναι θερμὲς καὶ εἰλικρινεῖς πρὸς τὸν Σεβασμιώτατον κ. Ἰερόθεον γιὰ τὸν προφορικὸν καὶ γραπτὸν λόγον Τοῦ, ὁ ὁποῖος ξεχωρίζει γιὰ τὸ μέγεθός του καὶ γιὰ τὴν ὑπεροχή του.

Ι. Βορβίλας

  • Προβολές: 2575