Skip to main content

Βιβλιοπαρουσίαση: Ναύπακτος. Μιὰ πόλη στὰ βάθη τῆς ἱστορίας

Μὲ τὸν παραπάνω τίτλο κυκλοφόρησε πρόσφατα στὴ Ναύπακτο ἕνα ἀξιόλογο βιβλίο μὲ συγγραφέα τὸν κ. Ἰωάννη Β. Ἀθανασόπουλο καὶ ἐκδότη τὸν κ. Ἀθανάσιο Γ. Ταμπάκη. Ἀπὸ τὸν τίτλο του δηλώνεται τὸ ἱστορικό του περιεχόμενο, ἡ προσφορά του, ὅμως, δὲν περιορίζεται μόνο στὴν γνωστοποίηση τῶν βασικῶν φάσεων τῆς ναυπακτιακῆς ἱστορίας. Ἐπεκτείνεται στὴν περιγραφὴ τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, τῆς φυσικῆς ὀμορφιᾶς τῆς πεδινῆς καὶ τῆς ὀρεινῆς Ναυπακτίας, καθὼς καὶ στὴν διαφήμιση τῶν "πολιτιστικῶν δρωμένων" τῆς πόλης καὶ τῶν ἀρχαιολογικῶν μνημείων τῆς περιοχῆς. Ἀποτελεῖ, δηλαδή, ταυτόχρονα ἕνα ἱστορικὸ βιβλίο καὶ ἕναν τουριστικὸ ὁδηγό της Ναυπάκτου.

Ἡ ἔκδοση εἶναι πολὺ προσεγμένη, μὲ ὡραῖες φωτογραφίες καὶ πίνακες, καὶ πολυτελὲς χαρτί. Ἡ πρωτοτυπία της, ὅμως, βρίσκεται στὴν "διγλωσσία" της. Τὸ κείμενο εἶναι γραμμένο στὰ ἑλληνικὰ καὶ στὰ ἀγγλικά, σὲ δύο παράλληλες στῆλες, σὲ κάθε σελίδα. Τὴν μετάφραση τοῦ ἑλληνικοῦ κειμένου στὰ ἄγγλικὰ ἔκανε ἡ Μαρία Τσάρα. Ἡ χρήση τῶν δύο γλωσσῶν καὶ ἡ διάταξη τῶν κειμένων κατὰ σελίδα δείχνουν τὸν ἀντικειμενικὸ σκοπὸ τοῦ συγγραφέα καὶ τοῦ ἐκδότη. Θέλουν ἀφ' ἑνὸς μὲν νὰ βοηθήσουν τοὺς ἐτερόγλωσσους ἐπισκέπτες τῆς Ναυπάκτου νὰ ἐνημερωθοῦν γιὰ τὴν ἱστορία της καὶ τοὺς ποικίλους θησαυρούς της, ἀφ' ἑτέρου δέ –καὶ κυρίως– νὰ δώσουν στοὺς νεαροὺς ἀπογόνους τῶν ἀποδήμων Ναυπακτίων –ποῦ ζοῦν στὴν Ἀμερικὴ ἢ στὴν Αὐστραλία, καὶ ἔχουν κάποιες δυσκολίες μὲ τὴν μητρικὴ ἢ πατρική τους γλῶσσα– ἕνα ἱστορικὸ ὁδηγὸ γιὰ τὴν περιπετειώδη πορεία, ἀπὸ "τὰ βάθη τῆς ἱστορίας" μέχρι σήμερα, τῆς ἰδιαίτερης πατρίδας τῶν προγόνων τους.

Τὸ βιβλίο αὐτὸ μπορεῖ νὰ θεωρηθῇ σὰν μιὰ περιληπτικὴ σύνθεση, ὡς πρὸς τὸν ἐπιδιωκόμενο στόχο, τοῦ θεμελιακοῦ βιβλίου γιὰ τὴν ἱστορία της Ναυπάκτου: "Ἡ Ναύπακτος στὴν διαδρομὴ τοῦ χρόνου", τοῦ Γ. Βαρδακουλᾶ καὶ τοῦ βιβλίου "Ὁδηγὸς Ναυπακτίας 1997-1998" τοῦ Γ. Χαλάτση. Καὶ τὰ δύο αὐτὰ βιβλία περιλαμβάνονται στὴν βιβλιογραφία ποὺ χρησιμοποίησε ὁ κ. Ι. Β. Ἀθανασόπουλος.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ παραπάνω, στὰ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ τοῦ βιβλίου μποροῦμε νὰ προσθέσουμε δύο ἀκόμη:

Πρῶτον, ἀποπειρᾶται νὰ ἱστορικοποιήση τοὺς χρόνους ποὺ καλύπτει τὸ πέπλο τῆς μυθολογίας. Περνᾶ μὲ εὐχέρεια ἀπὸ τὰ γεγονότα ποὺ ἐπεξεργάστηκαν οἱ ποιητὲς καὶ ἀπὸ τὰ μυθολογικὰ γενεαλογικὰ δένδρα τῶν διαφόρων ἑλληνικῶν φύλων, στὰ μαρτυρημένα ἀπὸ πηγὲς ἱστορικὰ γεγονότα. Ἔτσι προσπαθεῖ νὰ φωτίση τὸ ἀπώτατο παρελθὸν τῆς Ναυπακτίας.

Δεύτερον, τὰ γεγονότα ποὺ ἀναφέρει προσπαθεῖ νὰ τὰ προσδιορίζη μὲ ἱκανοποιητικὲς ἱστορικὲς συντεταγμένες. Ἔτσι, ὁ ἀναγνώστης μπορεῖ νὰ ἐντάσση τὰ διάφορα γεγονότα ποὺ συνέβησαν στὴν Ναύπακτο ἢ αὐτὰ ποὺ ἔγιναν ἀλλοῦ, ἀλλὰ ἐπηρέασαν ἀποφασιστικὰ τὴν ζωή της, μέσα στὴν γενικὴ ἱστορικὴ πορεία τοῦ ἑλληνικοῦ χώρου, κατανοῶντας ταυτόχρονα τὴν εὐρύτερη σημασία τους.

Εἶναι φανερὸ ὅτι ἡ μορφὴ αὐτῆς τῆς ἔκδοσης εἶναι μιὰ πρόταση καὶ μιὰ πρόκληση γιὰ παρόμοιες ἀπόπειρες καὶ ἀπὸ ἄλλους ποὺ ἔχουν δυνατὸ ἱστορικὸ ὁπλοστάσιο. Διότι βιβλία σὰν καὶ αὐτὸ προκαλοῦν πάντα τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ "φιλοπερίεργου κοινοῦ". Αὐτό, βέβαια, μένει νὰ τὸ ἀποδείξη τὸ ἀναγνωστικὸ κοινό της Ναυπάκτου καί, προπαντός, οἱ φιλαναγνῶστες τῆς Ναυπακτιακῆς διασπορᾶς.

π.Θ.Α.Β.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

  • Προβολές: 2464