Skip to main content

Θ' Ἱερατικὸ Συνέδριο Ἱερὰ Μητρόπολη Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου

Πραγματοποιήθηκε τὴν 30ὴ Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. τὸ Θ΄ Ἱερατικὸ Συνέδριο μὲ θέμα "Τελετουργικὴ τῶν Μυστηρίων".

Τὸ πρωΐ τελέσθηκε Ἀρχιερατικὴ θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου, στὸ τέλος τῆς ὁποίας ἐψάλη Μνημόσυνο γιὰ τοὺς κοιμηθέντας κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ τελευταίου ἔτους Ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Μνημονεύθηκαν οἱ Ἱερεῖς π. Ἰωάννης Ρωμανίδης (τριετὲς μνημόσυνο), π. Δημήτριος Σπυρόπουλος (καταγόταν ἀπὸ τὴν Ναυπακτία), π. Ἀπόστολος Παπακωστόπουλος καὶ π. Σταῦρος Σταυρόπουλος.

Κατόπιν, στὸ Πνευματικὸ Κέντρο, ὁ Μητροπολίτης κ. Ἰερόθεος κήρυξε τὴν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου καὶ μετὰ τὰ εἰσαγωγικά, ἀνέπτυξε τὴν πρώτη εἰσήγηση μὲ θέμα: "Ἡ ἀξία τῆς τελετουργικῆς τῶν Μυστηρίων". Τὰ ἐπὶ μέρους θέματα ποὺ διαπραγματεύθηκε ἦταν: τὸ τυπικὸ τῆς Ἐκκλησίας, ἡ τυπικὴ διάταξη, ἡ τάξη τῆς λατρείας καὶ τῶν μυστηρίων, ἡ ἐξέλιξη τοῦ τυπικοῦ διὰ μέσου τῶν αἰώνων, οἱ παράγοντες-νόμοι ποὺ καθορίζουν τὴν ἐξέλιξη αὐτή, ὁ σημαντικὸς ρόλος τῆς λειτουργικῆς ἑρμηνευτικῆς, τὰ ὑλικὰ στοιχεῖα ποὺ προσφέρονται καὶ χρησιμοποιοῦνται στὰ μυστήρια. Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέφερε καὶ τοὺς ἀνάλογους ἱεροὺς Κανόνες, ἐπεσήμανε τὴν διαφορὰ στὴν τελετουργικὴ διακονία τῶν τριῶν βαθμῶν τῆς Ἱερωσύνης καὶ διασάφησε μερικὰ σημαντικὰ σημεῖα τῆς ἀρχιερατικῆς θείας Λειτουργίας.

Στὴν συνέχεια, τρεῖς Ἱερεῖς ἀνέλυσαν τὰ θέματα ποὺ τοὺς εἶχαν ἀνατεθῇ ὡς ἑξῆς:

"Ἡ τελετουργικὴ Βαπτίσματος - Χρίσματος", ἀπὸ τὸν Πρώτ. π. Θωμᾶ Βαμβίνη. Ἔγινε ἀναφορὰ στὶς μορφὲς μὲ τὶς ὁποῖες ἐκδηλώνεται συνήθως ἡ ἀδιαφορία γιὰ τὴν σωστὴ τελετουργία τῶν μυστηρίων Βαπτίσματος καὶ Χρίσματος, οἱ ὁποῖες εἶναι: (α) ἡ ἀπουσία ἐνημέρωσης τῶν ἐνοριτῶν γιὰ τὴν σημασία καὶ τὶς προϋποθέσεις τῶν μυστηρίων, (β) ἡ παράλειψη εὐχῶν καὶ ἡ κακή –χωρὶς λογικὸ εἱρμὸ ἢ πνευματικὸ αἰσθητήριο– ἀναδιάταξη τῆς σειρᾶς τῶν εὐχῶν καὶ τῶν κινήσεων ποὺ ἀπαιτεῖ τὸ μυστήριο, (γ) ἡ ἀπρόσεκτη ἀνάγνωση τῶν εὐχῶν, καὶ (δ) ἡ μηχανικὴ πραγματοποίηση τῶν τελετουργικῶν κινήσεων. Στὴν ἐπισημάνθηκαν οἱ δυσχέρειες ποὺ παρουσιάζει ἡ τελετὴ τοῦ μυστηρίου, ἔγινε μιὰ σύντομη ἑρμηνευτικὴ ἀναφορὰ στὴ δομὴ τῆς τελετῆς, καὶ στὸ ἀντιμετωπίσθηκαν σύγχρονες ἀναδιατάξεις τῆς τελετουργικῆς δομῆς τοῦ μυστηρίου καὶ προτάθηκαν ὁρισμένες λύσεις γιὰ τὴν ὀρθότερη τέλεσή του, μέσα στὶς ὑπάρχουσες σύγχρονες συνθῆκες.

"Ἡ τελετουργικὴ τῆς θείας Λειτουργίας", ἀπὸ τὸν Ἀρχιμ. π. Ἀντώνιο Βαζούρα. Ὁ π. Ἀντώνιος ἔκανε μία ἀναφορὰ στὰ μέρη τῆς θείας Λειτουργίας, ἀναλύοντας τὶς κινήσεις τοῦ Ἱερέως, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἑρμηνεία καὶ τὸ νόημα τῶν τελουμένων. Ὁ π. Ἀντώνιος εἶναι παλαιὸς καὶ ἔμπειρος λειτουργός, ὁ ὁποῖος, παρ' ὅ,τι ἔχει συνταξιοδοτηθῇ, συνεχίζει νὰ περιοδεύη σὲ χωριὰ καὶ νὰ λειτουργῇ ἀδιαλείπτως γιὰ τοὺς ὀρεσίβιους Χριστιανούς, ἀναπαύει δὲ διὰ τῆς ἐξομολογήσεως πολλοὺς Χριστιανούς.

"Ἡ τελετουργικὴ τοῦ Γάμου", ἀπὸ τὸν Πρώτ. π. Νικόλαο Φούντα. Ὁ π. Νικόλαος μίλησε γιὰ τὶς δύο ἀκολουθίες ποὺ ἀποτελοῦν σήμερα τὴν ἑνιαία ἀκολουθία τοῦ Γάμου, δηλαδὴ τῶν μνήστρων καὶ τοῦ στεφανώματος, γιὰ ὅλα τὰ αἰσθητὰ στοιχεῖα τοῦ μυστηρίου, καθὼς καὶ γιὰ τοὺς παράγοντες ποὺ συνέβαλαν στὴν ἐξέλιξη τῆς μορφῆς τῆς Ἀκολουθίας. Ἐπίσης, ἐντόπισε τὸν σύγχρονο πειρασμὸ τῆς ἐκκοσμίκευσης, ἀντὶ τοῦ παλαιοτέρου τῶν δεισιδαιμονιῶν καὶ προκαταλήψεων, καὶ ὑποστήριξε ὅτι ἡ λύση τοῦ προβλήματος εἶναι κατὰ κύριο λόγο στὰ χέρια τοῦ Ἱερέως-τελετουργοῦ.

Μετὰ τὶς εἰσηγήσεις ἀκολούθησε συζήτηση ἐπὶ διαφόρων λειτουργικῶν θεμάτων, ἐτέθησαν πάρα πολλὲς ἐρωτήσεις καὶ ἐξήχθησαν χρήσιμα συμπεράσματα. Ἐπίσης, ἔγινε ἐπίδειξη φροντίδας (πλύσης, γυαλίσματος) τῶν ἱερῶν σκευῶν ἀπὸ τὸν Πρώτ. π. Γεώργιο Παπαβαρνάβα· μιὰ πράξη ἀπαραίτητη, ἰδίως ὅταν πρόκειται νὰ σταλοῦν τὰ ἱερὰ σκεύη γιὰ ἐπιχρύσωση ἢ ἐπαργύρωση στὸν τεχνίτη. Στὸ Ἐνοριακὸ Κέντρο τοῦ Ἁγίου Δημητρίου παρετέθη πρόγευμα καὶ γεῦμα γιὰ τοὺς Ἱερεῖς.

***

Τὴν προηγούμενη ἡμέρα, 29 Σεπτεμβρίου, στὴν Αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς, πραγματοποιήθηκε τὸ ἐτήσιο Συνέδριο Πρεσβυτερῶν.

Ἡ Πρεσβυτέρα Παρθένα Βαμβίνη εἰσηγήθηκε τὸ θέμα "Βοήθεια στοὺς Ἱερεῖς γιὰ τὶς Ἀκολουθίες", τονίζοντας τὴν σημασία τοῦ χαρίσματος γιὰ μιὰ γυναῖκα νὰ εἶναι Πρεσβυτέρα. Μιὰ θέση δίπλα στὸν Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας, ποὺ σημαίνει ὅτι θὰ βοηθᾶ καὶ θὰ συμπαρίσταται στὸ ἔργο του, δίνοντας πρώτη αὐτὴ τὸ παράδειγμα. Αὐτὸ πραγματοποιεῖται μὲ τὴν συμμετοχή της στὴν λατρευτικὴ ζωὴ τῆς Ἐνορίας, στὰ μυστήρια, στὴν θεία Λειτουργία, μὲ τὴν παρασκευὴ τοῦ προσφόρου, μὲ τὴν προσεκτικὴ ζωή, τὴν συμμετοχὴ στὰ κηρύγματα καὶ τὶς πνευματικὲς ὁμιλίες, μὲ τὴν ἀνάγνωση πνευματικῶν βιβλίων, μὲ τὴν διοργάνωση ἑβδομαδιαίων συνάξεων γιὰ τὶς γυναῖκες τῆς Ἐνορίας. Ἐπίσης, εἶναι πολὺ καλὸ νὰ μάθη νὰ διαβάζη καὶ νὰ ψάλλη, νὰ εἶναι ἐνημερωμένη σὲ πρακτικὰ ἐκκλησιαστικὰ θέματα, νὰ βοηθᾶ στὸν εὐπρεπισμὸ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, δημιουργῶντας φιλόξενη ἀτμόσφαιρα, νὰ φροντίζη τὰ ράσα καὶ τὰ ἄμφια τοῦ Ἱερέως νὰ εἶναι καθαρὰ καὶ εὐπρεπισμένα, νὰ μεριμνᾶ γιὰ τὴν διατήρηση ἀτμόσφαιρας ἠρεμίας καὶ γαλήνης γιὰ τὸν Ἱερέα πρὶν τὴν θεία Λειτουργία, νὰ νηστεύη καὶ νὰ ζῇ ἐν γένει μιὰ παραδειγματικὴ ἐκκλησιαστικὴ ζωή. Καὶ ἡ Πρεσβυτέρα κατέκλεισε τὴν ὁμιλία της λέγοντας ὅτι ἡ μεγάλη αὐτὴ τιμὴ καὶ εὐλογία εἶναι συγχρόνως εὐθύνη καὶ σταυρικὴ ζωή.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐν συνεχείᾳ μίλησε στὶς Πρεσβυτέρες, συνοψίζοντας καὶ ὑπογραμμίζοντας ὅτι ἡ τιμὴ ποὺ ἔχει ἡ Πρεσβυτέρα εἶναι καὶ ἐκκλησιαστικὴ ἀλλὰ καὶ κοινωνική, καθὼς ἐπίσης ἡ προσφορά της μπορεῖ καὶ πρέπει νὰ εἶναι θετική, ὅταν τηρῇ τὰ ὅσα εἰπώθηκαν, ἀλλὰ μπορεῖ, πρᾶγμα ἀπευκταῖον, νὰ εἶναι καὶ ἀρνητική, ὅταν δὲν τηρῇ τὴν ἀνάλογη στάση.  Ἐπακολούθησε ἐνδιαφέρουσα συζήτηση. Στὸ τέλος δὲ τῆς συνάξεως παρετέθη δεῖπνο. Γενικά, ἦταν μία πολὺ ἐποικοδομητικὴ συνάντηση ποὺ βοήθησε στὸν θεωρητικὸ καταρτισμὸ καὶ τὴν καλύτερη ἀντιμετώπιση πρακτικῶν ζητημάτων ἀπὸ τὶς Πρεσβυτέρες.-

  • Προβολές: 2431