Skip to main content

Γ΄ Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο ΕΝΑΜ: "Ἡ Ναύπακτος καὶ ἡ περιοχή της τὴν περίοδο 1821-1941"

Πραγματοποιήθηκε στὴν Ναύπακτο, στὴν Παπαχαραλάμπειο Αἴθουσα τὸ τριήμερο 15-17 Ὀκτωβρίου τὸ Γ΄ Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο μὲ κεντρικὸ θέμα "Ἡ Ναύπακτος καὶ ἡ περιοχή της τὴν περίοδο 1821-1941". Τὴν διοργάνωση τοῦ Συνεδρίου εἶχε ἡ Ἑταιρεία Ναυπακτιακῶν Μελετῶν σὲ συνεργασία μὲ τὸν Δῆμο Ναυπάκτου καὶ τὴν συμμετοχὴ τῶν Δήμων Ἀντιρρίου, Ἀποδοτίας, Πλατάνου, Πυλήνης καὶ Χάλκειας.

Κατὰ τὴν ἐναρκτήρια συνεδρίαση μίλησε ὁ Πρόεδρος τῆς ΕΝΑΜ κ. Χαράλαμπος Χαραλαμπόπουλος παρουσιάζοντας τὸ ἱστορικὸ τῶν Ἐπιστημονικῶν Συνεδρίων καὶ τῶν ἄλλων ἐκδηλώσεων καὶ δραστηριοτήτων τῆς ΕΝΑΜ, μέσα στὰ 23 χρόνια προσφορᾶς τῆς Ἑταιρείας, ποὺ ἔχουν ἀποτυπωθῇ στοὺς 13 μέχρι στιγμῆς τόμους τῶν "Ναυπακτιακῶν", πρᾶγμα ποὺ ἔχει προκαλέσει τὴν ἐκτίμηση τρίτων ὅτι ἡ Ναυπακτία εἶναι ἀπὸ τὶς πλέον μελετημένες Ἐπαρχίες τῆς πατρίδος μας. Μίλησε ὡστόσο καὶ γιὰ τὰ προβλήματα τῆς Ἑταιρείας, βασικότερο τῶν ὁποίων ἡ ἔλλειψη στέγης καὶ ἡ ἔλλειψη σταθερῆς πηγῆς χρηματοδότησης. Ἐπίσης, ἐξέφρασε τὴν χαρά του γιὰ τὴν λειτουργία ΤΕΙ Ναυπάκτου, γιὰ τὸ ὁποῖο εἶχε πρωτοπορήσει ἡ ΕΝΑΜ. Τέλος εὐχαρίστησε ὅσους τὴν ἐνισχύουν, τοὺς εἰσηγητὲς τοῦ Συνεδρίου καὶ ἰδιαιτέρως τὸν Καθηγητὴ κ. Κ. Βαβοῦσκο.

Ὁ Δήμαρχος Ναυπάκτου κ. Γιάννης Νταουσάνης μίλησε γιὰ τὴν προσφορὰ τῆς Ἑταιρείας καὶ δήλωσε ὅτι ὁ Δῆμος θὰ εἶναι ἀρωγός της στὴν προσπάθειά της.

Ἡ ἐκπρόσωπος τοῦ Νομάρχη Αἰτωλοκαρνανίας κ. Δακαλάκη χαιρέτισε τοὺς συνέδρους καὶ τοὺς εἰσηγητές, οἱ ὁποῖοι συμβάλλουν στὴν πρόοδο καὶ τὸν προβληματισμό.

Ὁ Δήμαρχος Πλατάνου μίλησε γιὰ "κάθοδο τῆς ΕΝΑΜ", ἡ ὁποία ἄλλαξε τὴν πολιτιστικὴ πορεία τοῦ τόπου, καὶ ὑποσχέθηκε νὰ προτείνη στὸ Δ.Σ. τοῦ Δήμου του τὴν τακτικὴ ἐνίσχυση τῆς Ἑταιρείας.

Ὁ Δήμαρχος Πυλήνης ὑπογράμμισε τὴν ἀνάγκη τῆς ἀξιοποίησης τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς ἔρευνας ἀπὸ τὴν Τοπικὴ Αὐτοδιοίκηση, ὑποστήριξε ὅτι δίχως τὴν ΕΝΑΜ ἡ Ναυπακτία θὰ ἦταν πτωχὴ καὶ ὑποσχέθηκε τὴν κατάθεση πρότασης γιὰ τὴν τακτικὴ ἐνίσχυση τῆς ΕΝΑΜ ἀπὸ τὸν Δῆμο του.

Τέλος, ὁ Καθηγητὴς κ. Κ. Βαβοῦσκος ὑπογράμμισε τὴν ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ ἔργου τῆς ΕΝΑΜ, ἀφοῦ ἡ δύναμη τῆς Ἑλλάδος εἶναι ὁ πολιτισμός της καὶ ἡ "πνευματική" της ἰσχύ.

Ἀπὸ τὶς σαράντα ἐνδιαφέρουσες ἀνακοινώσεις ποὺ παρουσιάσθηκαν τὸ τριήμερο, οἱ δέκα ἀφοροῦσαν ἐκκλησιαστικὰ θέματα.

Ὅλο τὸ πολύτιμο αὐτὸ ὑλικὸ γιὰ τὴν γνώση τῆς ἱστορίας τῆς Ναυπακτίας θὰ συγκεντρωθῇ καὶ πάλι γιὰ νὰ ἀποτελέση ἕναν ἀκόμη τόμο τῆς σειρᾶς Ναυπακτιακῶν.

Α.Κ.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ Κ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ

ΣΤΟ Γ΄ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Θὰ ἤθελα νὰ χαιρετήσω τοὺς εἰσηγητὲς τοῦ παρόντος Συνεδρίου καὶ τὰ μέλη του, καθὼς ἐπίσης νὰ συγχαρῶ τοὺς διοργανωτές, ποὺ εἶναι ἡ Ἑταιρεία Ναυπακτιακῶν Μελετῶν μὲ τὸν Πρόεδρό της κ. Χαράλαμπο Χαραλαμπόπουλου.

Συνήθως διάφοροι Σύλλογοι καὶ ὀργανισμοὶ διοργανώνουν διάφορες ἐκδηλώσεις προκειμένου νὰ κάνουν αἰσθητὴ τὴν παρουσία τους καὶ νὰ δικαιολογοῦν τὴν σύστασή τους. Καὶ μ' αὐτὴν τὴν εὐκαιρία διοργανώνονται διάφορες ἐκδηλώσεις ποὺ προκαλοῦν ἐνδιαφέρον.

Ἡ Ἑταιρεία Ναυπακτιακῶν Μελετῶν δὲν κάνει ἐκδηλώσεις γιὰ νὰ δικαιολογήση τὴν παρουσία της, ἀλλὰ γιὰ νὰ προσφέρη κάτι οὐσιαστικὸ στὸν τόπο. Θεωρῶ ὅτι ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα ἔργα ποὺ ἐπιτελεῖ εἶναι ὅτι δίνει ἐπίσημο βῆμα σὲ ἐρευνητὲς νὰ παρουσιάσουν τὴν ἔρευνά τους πάνω σὲ θέματα ποὺ ἀπασχολοῦν τὸν τόπο αὐτό.

Μοῦ ἀρέσει πολὺ ἡ ἔρευνα καὶ μὲ ἐνθουσιάζουν καὶ συγκινοῦν οἱ ἐρευνητές, ποὺ θυσιάζουν πολλὰ καὶ ὑποβάλλονται σὲ πολλοὺς κινδύνους προκειμένου νὰ παρουσιάσουν κάτι. Κυρίως ἐκεῖνο ποὺ μὲ ἐνθουσιάζει εἶναι ὅτι διακρίνονται ἀπὸ ἕνα μεράκι, ἀπὸ ἕναν ἔρωτα, ἀπὸ μιὰ ἔμπνευση.

Τελευταῖα τὸ εἶδα αὐτὸ ἔντονα σὲ μιὰ βιογραφία γιὰ τὸν Μάϊκλ Βέντρις, τὸν ἄνθρωπο ποὺ μὲ τὴν εὐφυΐα του, τοὺς κόπους του, τὶς θυσίες του καὶ τὶς ἔρευνές του κατόρθωσε νὰ "σπάση" τὸν κώδικα τῆς γραμμικῆς γραφῆς Β. Εἶδα ἐκεῖ πῶς ἔφθασε στὸ σημεῖο νὰ μελετήση τὶς πτώσεις στὰ γραμμικὰ σύμβολα, πῶς ἐντόπισε τὰ τοπωνύμια, πῶς προχώρησε σὲ ταυτοποιήσεις μὲ γράμματα τῆς ὁμηρικῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ τελικὰ ἀπέδειξε, παρὰ τὴν μέχρι τότε ἐπικρατοῦσα ἄποψη, ὅτι ἡ γραμμικὴ γραφὴ Β εἶναι ἑλληνικὴ γραφή, καὶ ἔτσι ἐπεξέτεινε τὴν γραμμικὴ παράδοση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας μέχρι τὸ 1450 μ.Χ.

Μὲ τὴν ἀνάλυση αὐτὴ ποὺ νομίζει κανεὶς ὅτι εἶναι κάτι ποὺ δὲν ἐνδιαφέρει, συνδέθηκαν πολλὰ πράγματα, γιατί μελετῶντας τὶς ἐπιγραφὲς ἔφθασαν στὸ σημεῖο νὰ δοῦν τὸν πολιτισμὸ τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, ἀφοῦ ἡ γλῶσσα εἶναι φορέας ἑνὸς πολιτισμοῦ.

Ἀνέφερα αὐτὸ τὸ παράδειγμα γιὰ νὰ δείξω τὴν ἀξία τῆς ἔρευνας, σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς ἐπιστήμης, ἀρκεῖ ὅμως ἡ ἔρευνα νὰ βοηθᾶ τὸν ἄνθρωπο στὸ νὰ νοηματοδοτῇ τὴν ζωή του.

Μὲ τὶς σκέψεις αὐτὲς εὔχομαι στὸ Συνέδριό σας καλὴ ἐπιτυχία.-

  • Προβολές: 2834