Skip to main content

Ἁγιασμοί γιά τήν ἔναρξη τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς στὴν Ναύπακτο

Ἁγιασμοί γιά τήν ἔναρξη τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς

Τελέσθηκε σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου, ὁ ἁγιασμός τῆς ἔναρξης τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς 2023-24. Στά Λύκεια καί τά Γυμνάσια τῆς Ναυπάκτου τόν ἁγιασμό τέλεσε ὁ Μητροπολίτης κ. Ἱερόθεος. Συγκεκριμένα τέλεσε μέ τήν σειρά τόν ἁγιασμό στό 1ο Λύκειο καί τό 1ο Γυμνάσιο, στό 2ο Λύκειο καί τό 2ο Γυμνάσιο, στό ΕΠΑΛ καί στό 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου.

Σέ κάθε Σχολεῖο ἀπηύθυνε ἕναν σύντομο λόγο πρός τούς μαθητές.

Στό 1ο Λύκειο καί τό 1ο Γυμνάσιο ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέλυσε τήν κλασσική συμβουλή τοῦ Ἰσοκράτη πρός τόν Δημόνικον: «Βουλεύου μέν βραδέως, ἐπιτέλει δέ ταχέως τά δόξαντα», δηλαδή νά σκέφτεσαι ἀργά, νά μή βιάζεσαι, ἀλλά ὅταν ἀποφασίζης νά προχωρῆς στήν ἐκτέλεση τῆς ἀποφάσεως ταχέως.

Στήν συνέχεια εἶπε ὅτι αὐτό εἶναι ἔργο τῆς παιδείας, νά δίνει ὀρθά κριτήρια γιά νά σκεφτόμαστε μέ σύνεση, καί στήν συνέχεια νά ἔχουμε ἀποφασιστικότητα στήν ὑλοποίηση τῶν ἀποφασισθέντων.

Στό 2ο Λύκειο καί τό 2ο Γυμνάσιο ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε σέ ἕνα ἀπό τά τρία γνωμικά πού ἦταν γραμμένα στό ναό τοῦ Ἀπόλλωνα στούς Δελφούς, δηλαδή «τό μηδέν ἄγαν». Ἡ πατρότητα τοῦ γνωμικοῦ εἶναι ἀνεξακρίβωτη, ἀλλά ἀποδίδεται στόν Σόλωνα τόν Ἀθηναῖο ὁ ὁποῖος συμβουλεύει τήν ἀποφυγή τῶν ἄκρων. Σέ αὐτό ἀνταποκρίνεται ὁ ὁρισμός τοῦ Ἀριστοτέλη γιά τήν ἀρετή, ὅτι εἶναι ἡ μεσότητα μεταξύ ὑπερβολῆς καί ἐλλείψεως. Αὐτή ἡ συμβουλή διατρέχει σέ ὅλη τήν παράδοσή μας. Στήν συνέχεια εἶπε ὅτι δυστυχῶς σήμερα οἱ ἄνθρωποι ρέπουν στά ἄκρα, πού εἶναι ἔλλειψη παιδείας. Προέτρεψε νά κινούμαστε πάντοτε στό μέσον, νά ἔχουμε ἰσορροπία γιατί «πᾶν μέτρον ἄριστον».

Στό Ἐπαγγελματικό Λύκειο ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στήν λεγομένη «Δελφική μάχαιρα» πού ἦταν ἕνα μαχαίρι πού ἦταν κατασκευασμένο γιά πολλές χρήσεις, δηλαδή γιά μαχαίρι, πριόνι, λύμα καί σφυρί. Ὁ Ἀριστοτέλης τήν ὀνόμαζε «πτωχικήν» διότι τό κανονικό ὅργανο πού εἶναι κατασκευασμένο γιά συγκεκριμένη χρήση τό καθένα εἶναι τό καλύτερο.

Ἐπίσης ὁ Ἀριστοτέλης ἔλεγε ὅτι κάθε ἄνθρωπος ἔχει ὁρισμένο προορισμό, ἰδιαίτερα χαρίσματα, πρέπει νά ἐξειδικεύεται, γιατί διαφορετικά ἐπέρχεται ἐκτροπή καί προκαλεῖ ζημίες.

Αὐτό σημαίνει ὅτι πρέπει νά ἔχουμε γενικές γνώσεις, ἀλλά καί νά ἀσκοῦμε ἐξειδικευμένο ἔργο. Σέ αὐτό βοηθᾶ τό Σχολεῖο, μέ τήν ἀγωγή πού προσφέρει.

Στό 3ο Γυμνάσιο ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέλυσε ἕνα χωρίο ἀπό τήν τραγωδία τοῦ Εὐριπίδη «Ἡρακλῆς Μαινόμενος» πού τό ἔλεγε ὁ χορός ἐγκωμιάζοντας τίς Μοῦσες καί τίς Χάριτες: «Μή ζώην μετ’ ἀμουσίας», δηλαδή εἴθε νά μή ζῆ κανείς χωρίς μουσική. Εἶπε ὅμως ὅτι τό χωρίο αὐτό ἔχει καί εὐρύτερη ἔννοια νά μή ζῆ κανείς χωρίς παιδεία ὁλοκληρωμένη καί ἀπό ἔλλειψη ἁρμονίας στήν ζωή του. Πρέπει νά δοῦμε τί εἶναι ὁ ἄνθρωπος καί πῶς πρέπει νά ἱκανοποιοῦνται οἱ σωματικές καί ψυχικές ἀνάγκες του.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τήν εὐκαιρία αὐτή εὐχήθηκε καί στούς νέους Διευθυντές τῶν Σχολείων.

Σέ κάθε ἁγιασμό, ἐκτός ἀπό τούς μαθητές, τούς ἐκπροσώπους τῶν γονέων καί κηδεμόνων καί τούς Καθηγητές, παρευρέθησαν καί ἀπηύθυναν χαιρετισμό ὁ Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Βασίλης Γκίζας καί ὁ ὑποψήφιος Δήμαρχος κ. Ανδρέας Κωνσταντόπουλος.

Στὀ Ἐπαγγελματικό Λύκειο παρευρέθηκε καί ὁ π. Ἀθανάσιος Μελισσάρης, καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, ὁ ὁποίος ἀπηύθυνε καί σημαντικό λόγο στούς μαθητές καί καθηγητές.

Μετά τούς ἁγιασμούς προσφερόταν μικρή δεξίωση στούς παρόντες καί ὁ Σεβασμιώτατος εἶχε σύντομες συζητήσεις μέ τούς Ἐκπαιδευτικούς λειτουργούς.

Φωτογραφίες

 

  • Προβολές: 1897